Infolinia
Pon. - Sob. 9:00 - 17:00
Infolinia
Zamów bezpłatnie indywidualną wycenę

Regulamin (Kraków, 01.03.2017)

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) wraz ze zmianami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (poz. 827)
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach firmy Ogrodzenie Nowoczesne;
 4. Witryna internetowa (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod https://www.ogrodzenie-nowoczesne.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane na stronie Internetowej;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Ogrodzenie Nowoczesne a Klientem, zawierana z wykorzystaniem strony internetowej;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Traci moc z dniem 25.12.2014
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 10. Ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentach  – ustawa z dnia 30 maja 2014roku o prawach konsumenta poz.827 obowiązująca od 25.12.2014 roku

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze witryny internetowej dostępnej pod https://ogrodzenie-nowoczesne.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Witryna internetowa, działająca pod https://wwwogrodzenie-nowoczesne.pl, prowadzona jest przez firmę TCG Paweł Noga, ul. Juliusza Lea 98/14 30-058 Kraków, NIP PL 676-223-89-38, wpisanej dnia 16.10.2020 do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej www.firma.gov.pl. Bezpośredni kontakt z obsługą sklepu dostępny jest pod adresem info@ogrodzenie-nowoczesne.pl lub telefonem 606-538-882

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach serwisie internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze witryny internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

Zamówienia można składać za pomocą komputerów, tabletów, smartfonów wyposażonych w dowolny poniższy system operacyjny:

Windows, Linux, Macintosh, Symbian OS, Java mobile

Dla prawidłowej obsługi potrzebna jest jedna z poniższych przeglądarek:

MS Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Opera

Android browser (PDA/Phone browser)

Safari

IPhone (PDA/Phone browser)

c) minimalna rozdzielczość ekranu 800  x 600  pikseli.

2.6. W celu korzystania z witryny internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Ogrodzenie Nowoczesne zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem witryny internetowej do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.ogrodzenie-nowoczesne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych witryny, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3,0. Akceptując regulamin, Klient potwierdza zapoznanie się z obowiązującą polityką prywatności.

3.1. Produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

3.2 W przypadku sprzeczności pomiędzy przepisami art. 12–23 a przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.3)) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentach.

III. Zasady korzystania z Witryny Internetowej Ogrodzenie-Nowoczesne

3.1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania z Witryny internetowej w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Witryny internetowej niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Witryny internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy Ogrodzenie-Nowoczesne,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Witryny internetowej jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Witryny internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny internetowej należy wejść na stronę internetową https://www.ogrodzenie-nowoczesne.pl, dokonać wyboru towaru , skontaktować się drogą mailową lub za pośrednictwem telefonu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez przekazanie informacji. Wszystkie produkty dostępne na www.ogrodzenie-nowoczesne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu ostatecznej akceptacji oferty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

4.4. Po zaakceptowaniu przez Klienta korzystającego z witryny internetowej oferty, zostanie przesłane podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) dodatkowych informacji związanych ze specyfiką zamawianego towaru lub funkcjonowania magazynu.

4.6. Wysłanie przez Klienta akceptacji Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Ogrodzenie-Nowoczesne Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub transportem własnym oraz Towary mogą być odebrane osobiście. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Szczegółowe koszty w tym przypadku zostaną wyliczone przez pracownika firmy Ogrodzenie-Nowoczesne i przedstawione do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji pełnych kosztów umowa sprzedaży nie będzie zawierana.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1  do 50  dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.ogrodzenie-nowoczesne.pl/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego

b) za pomocą systemów płatności internetowych PayU, Pay-Pal

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Ogrodzenie-Nowoczesne TCG Paweł Noga

ul. Juliusza Lea 98/14 30-058 Kraków podany w niniejszym Regulaminie.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .

7.3. Szczegółowe warunki odstąpienia od umowy dostępne w wersji elektronicznej, przesyłane na prośbę klienta na podany adres e-mail.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towaru należy zwrócić na adres uzgodniony z firmą Ogrodzenie-Nowoczesne.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Firma Ogrodzenie-Nowoczesne jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@ogrodzenie-nowoczesne.pl. Firma Ogrodzenie-Nowoczesne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Firma Ogrodzenie-Nowoczesne nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ogrodzenie-Nowoczesne w ramach serwisu ogrodzenie-nowoczesne.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Firma Ogrodzenie-Nowoczesne podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania witryny, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Ogrodzenie-Nowoczesne o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu witryny Internetowej.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem witryny.

9.5. Firma Ogrodzenie-Nowoczesne zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Ogrodzenie-Nowoczesne w ramach serwisu ogrodzenie-nowoczesne.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Ogrodzenie-Nowoczesne a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Ogrodzenie-Nowoczesne.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty