Infolinia
Pon. - Sob. 9:00 - 17:00
Infolinia
Zamów bezpłatnie indywidualną wycenę

Regulamin (Kraków, 25.05.2018)

Regulamin (Kraków, 25.05.2018)

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez działalność gospodarczą pod

nazwą TCG Paweł Noga ul. Juliusza Lea 98/14 30-058 Kraków, za pośrednictwem sklepu

internetowego www.ogrodzenie-nowoczesne.pl/sklep/ (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa

zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem

Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 1. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a) firmę kurierską/spedycję,

b) Pocztę Polską S.A.

 1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie

Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi

drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po

dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 1. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,

cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest

właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną,

której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 2. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania

przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 1. Sprzedawca – oznacza działalność gospodarczą pod nazwą TCG Paweł Noga ul. Juliusza Lea 98/14 30-058 Kraków, NIP: PL 676-223-89-38 REGON: 121391751, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej; e-mail: sklep@ogrodzenie-nowoczesne.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu

Internetowego.

 1. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy,

działające w domenie www.ogrodzenie-nowoczesne.pl

 1. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący

być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 1. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji

kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni

do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji

w niezmienionej postaci.

 1. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie,

między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do

jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów

zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie

Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich)

należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny

z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu

z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz

typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub

FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu

„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest

zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

 1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej

Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie

plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.

Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych

w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient

może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca

wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony

Internetowej Sklepu.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych

Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta

aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta

Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę,

w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną

wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego

Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.

W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie

Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez

wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala

indywidualne Hasło.

 1. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując

jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 1. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach

marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku

Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub

przewidywanych odbiorcach tych danych.

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje

możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta.

Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta.

Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres

poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą

zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje

możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu

Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty

elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach

wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając

Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Dodaj do

Koszyka” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości

zamówienia i wskazaniu w „Koszyk” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie

formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Kupuje i płacę”.

Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar

i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową

sprzedaży. W przypadku towarów wysoko gabarytowych oraz produktów o niestandardowych wymiarach koszt

transportu ustalany jest indywidualnie.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę

Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić.

Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności,

a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu

potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca

informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także

o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 1. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na

podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie

warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem

Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest

ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 1. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez

Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje

w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej

Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

 1. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 8, Sprzedawca przesyła

Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę

wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje

o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera

także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji,

Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę

płatności oraz sposób Dostawy.

 1. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów

będących przedmiotem zamówienia.

 1. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie

jego złożenia.

 1. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest

oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 10 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez

Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na

adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania

zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają

informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść

w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany mailowo lub telefonicznie.

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta

zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu

środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży

w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

b) Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à

r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po

przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu PayPal o dokonaniu płatności przez Klienta);

c) Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę DialCom24

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu

Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę

informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);

d) Kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.;

e) Gotówką za pobraniem (w przypadku wybranych produktów), płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

f) Gotówką przy odbiorze osobistym (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie

po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie

w biurze Sprzedawcy).

 1. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 2 lit. a, Sprzedawca

wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku.

Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym

upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego

terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od

umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez

Klienta w trakcie składania Zamówienia

 1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską/spedycją lub transportem własnym oraz Towary

mogą być odebrane osobiście. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. W

przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca zastrzega sobie

prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy na etapie

składania zamówienia. Szczegółowe koszty w tym przypadku zostaną wyliczone przez Sprzedawcę i przedstawione

do akceptacji Klientowi. W przypadku braku akceptacji pełnych kosztów umowa sprzedaży nie będzie zawierana.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 50 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych

od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu

zamówienia.

 1. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania

właściwego protokołu.

 1. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Dni Robocze,

w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą

terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 1. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT

obejmującą dostarczane Towary.

 1. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako

adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia

terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu

Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie,

ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Reklamacje

 1. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego

Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje

taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym

serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej

na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do

reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą

elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres

sklep@ogrodzenie-nowoczesne.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi

odpowiedzi.

§ 8 Gwarancja

 1. Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo

prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez

podawania przyczyny.

 1. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez

Konsumenta.

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie

to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres Sprzedawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 2. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,

oferta przestaje wiązać.

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym

koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od

Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły

sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od

dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres

Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 1. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje

Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego

w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba,

że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy,

b) Newsletter,

c) Prowadzenie Konta Klienta.

 1. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do

wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 1. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej

Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 1. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu

wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 1. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując

w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu

wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty

elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje

umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu

subskrypcji usługi Newsletter.

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie

elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter

przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 1. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole

„temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej

Newsletter.

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za

pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi

Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 1. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie

i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego

Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz

historii zamówień już zrealizowanych.

 1. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku

zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia

żądania.

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku

działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub

postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest

uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony

Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług

nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę

zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu

dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu

rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji,

składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub

w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług

drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie

przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi

Ochrony Danych Osobowych.

 1. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie

określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia

złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 1. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania lub

żądania ich usunięcia, a w przypadkach przewidzianych przepisami prawa żądania zaprzestania przetwarzania jego

danych osobowych.

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności

w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie

uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie

danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed

nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 1. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane

w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul.

Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto

i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000306513.

§ 12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie

i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww.

umowy oraz postanowień poniżej.

 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do

Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,

umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 1. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego

oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku

umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku

umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie

w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy

polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu

jest prawo polskie.

 1. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na

stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być

w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest

dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem

https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Sprzedawca informuje, że pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma

internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym

(platforma ODR).

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez

Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie

Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie

w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni

przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą

elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej

treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie

z postanowieniami §13 Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 roku.
0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pusty